תקנון האתר

תקנון

מבוא

 1. תנאי שימוש אלהמהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין המפעילה של האתר, חברת MalamTeam בע"מ ח.פ 520044041 שמשרדה הרשום ברח' גיסין 53, פתח תקווה 4922450 (להלן: "מלם") ובין כלל המשתמשים באתר https://richbit.marvilix.comהמופעל על ידי מלם ו/או מי מטעמה.
 2. ביצוע כל פעולה באמצעות האתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רישום לקורסים המוצעים בו ו/או ביצוע תשלום לקורס ו/או שירותים אחרים המוצעים בו (להלן: "פעולה").
 3. עם גלישת המשתמש באתר ו/או ביצוע כל פעולה בו מצהיר המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן, הבין את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על כל שימוש באתר, פעולה באתר ובשירותים המוצעים בו.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין מלם, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 5. יובהר כי לצורך תקנון זה, "משתמש" הינו – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, ובלבד שעמד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מלם שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל את השתתפותו של משתמש הנוגדת את התקנון ו/או שהתנהגותו אינה הולמת או עשויה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 2. האתר, התוכן והשירותים הינם לשימוש המשתמש כמות שהם."AS IS"
 3. עם השארת פרטי המשתמש באתר, המשתמש מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונו האישי ועל אחריותו האישית בלבד. השארת פרטים אישיים כגון מספר הטלפון האישי או כתובת הדואר האלקטרוני באתר ו/או טלפונית על ידי נציג השירות, מהווה הסכמת המשתמש לקבלת חומרים פרסומים מסוגים שונים של מלם.
 4. למלם אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני מלם כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
 5. המשתמש מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שימסרו פרטים שאינם מדויקים, מלם תהא זכאית למחוק את רישום המשתמש לאתר, וכן למנוע שימוש בשירותים, וזאת מבלי לגרוע משאר זכויותיה.
 6. השימוש באתר מותר לצורך גישה לתכנים הקשורים אל המשתמש בלבד, ולמטרות אישיות. האתר ו/או התכנים הכלולים בו אינם מוענקים למשתמש, אלא ניתן רישיון שימוש בהם בלבד, למטרות לימוד פרטיות שאינן מסחריות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מלם.
 7. המשתמש מאשר כי יימנע מכל פגיעה במוניטין של מלם ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של מלם בעיני הציבור.
 8. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 9. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין בהן כדי לשמש לשם פרשנותו.
 10. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י מלם ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

המוצרים / השירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, כגון אלו המפורטות מטה ואולם מלם אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מוקדמת כלשהי, לרבות בהתייחס לסל השירותים ו/או הפעולות המפורט להלן:
 • גלישה ועיון בתכנים שונים, פרטי הקורס, סילבוס , לו"ז הקורס ועלויות.
 • מילוי פרטים אישיים לצורך יצירת קשר
 • רישום לקורס וביצוע תשלום מקוון לקורס
  • הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש)

הרכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, ביצוע רישום ותשלום מקוון לקורס המוצע באתר, באמצעות מילוי פרטים בתחתית עמוד דף הבית של האתר ולחיצה על לינק "מעבר למסך תשלום". מלם רשאית לעדכן את הפרטים הנדרשים לצורך רישום מעת לעת, להוסיף או להחסיר וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הקורס מעת לעת ו/או אופן ביצוע התשלום.
 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 3. על מנת לבצע תשלום מקוון באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים (להלן: "ביצוע ההזמנה").
 4. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עשויה להוות עבירה פלילית ועשויים להינקט צעדים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) כנגד מי שמסר פרט כוזב, לרבות תביעת שיפוי בגין נזקים שייגרמו, אם ייגרמו, עקב שיבוש הפעלת האתר. בהתאם לאישור המשתמש, יוכל לשמש המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר גם לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
 5. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מלם בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין רכישת הפריט או השירות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי מיד בסיום ביצוע ההזמנה.
 6. תנאי תשלום: ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 6 תשלומים ללא ריבית.
 7. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
 • מלם שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הנרשמים לקורס ותהיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מלם. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מלם ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • ההזמנה תירשם במחשבי מלם. יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום לקורס במערכת של הממוחשבת של מלם אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מלם. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מלם, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה מכרעת לאמור בהם.

ביטול עסקה

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של מלם בטלפון 03-5312334/2247 ויתאפשר בכפוף להסכמת מלם. בכל שאלה הקשורה לבירורים, ביטולים וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של מלם בדוא"ל: richbit-support@malam.com/elisheva_v@malam.com.
 2. במידה והשירות נרכש דרך האתר או טלפונית (עסקת מכר מרחוק) – ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 3. במידה והשירות נרכש פרונטלית (הגעה פיסית אל מלם)- ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
 4. במידה וביטול העסקה שבוצעה מרחוק, נבעה מפגם בשירותים, אי התאמה בין השירותים לבין הפרטים שנמסרו לגביהם, אי-אספקת השירותים במועד שנקבע לכך, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי מלם – תפעל מלם בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, לביטול העסקה והשבת החלק היחסי ששולם, לא יוטל חיוב בדמי ביטול כלשהם.
 5. במידה וביטול העסקה אינו נובע מהטעמים המפורטים בסעיף 26 לעיל, או במקרה של ביטול עסקה שנעשתה פרונטלית – תגבה מלם דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪ – הנמוך מבניהם.

ביטול עסקת מכר מרחוק שנעשתה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

 1. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998(אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנה)  או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה)  רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור על רישום לקורס, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש צרכן כאמור לבטל עסקה, יציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש או ישלח עותק ממנה במייל או בפקס. בוטלה עסקה לאחר שהוחל במתן השירות, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן עד מועד הביטול, בתוספת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח , לפי הנמוך ביניהם.

 

ביטול עסקה על ידי מלם תים

 1. מלם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר הקורס ו/או את תיאור הקורס.
 • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, במערכות תקשורת כלשהן ו/או תקלות מחשב, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של מלם.
 • אם יתברר כי לא ניתן להירשם לקורס בשל עודף נרשמים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מלם.
 • אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מלם, קיים חשש שהתמורה בגין העסקה לא תשולם.
 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין לרבות במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
 • במקרה בו המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במלם ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;
 • בוטלה עסקה כאמור, מלם לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לנזק מסוג כלשהו לרבות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. מלם ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של מלם אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של מלם במייל: richbit-support@malam.com /elisheva_v@malam.com. ביצוע ההסרה עשוי להימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת מלם באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר מלם. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות מלם מאחר ומלם נעזרת בחברת פלכארד ישראכאט לצורך סליקת כרטיסי האשראי / האתר מאובטח על פי תקן PCI ובהתאם לו פרטי כרטיס האשראי אינם נרשמים באתר ולא נשמרים במחשבי מלם.
 2. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מלם להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מלם ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מלם. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלם לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. מלם מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 4. למרות האמור לעיל, מלם תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במלם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מלם לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מלם צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, מלם תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 5. לפירוט נוסף ניתן לפנות למדיניות הפרטיות שבאתר.

 

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של מלם בדוא"ל:
 2. richbit-support@malam.com /elisheva_v@malam.com או בטלפון: 03-5312334/2247

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, שם הדומיין של האתר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מלם בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר מלם, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם מלם בלא קבלת הסכמת מלם מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת מלם מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של מלם מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מלם, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 4. סימני המסחר של מלם (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו"ב – הם כולם רכושה של מלם בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת מלם מראש ובכתב.

 

 

קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי

 1. בעת גלישת המשתמש באתר, יתכן שיוכל לגשת לאתר, מידע, תכנים או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או באמצעות הפניות אחרות הנמצאות באתר (להלן:"תכני הצד שלישי"( אם לא נאמר במפורש אחרת, מלם אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, יש להפנות לצד השלישי.
 2. מלם אינה מתחייבת כי כל הקישורים או ההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מאובטח, מלא או עדכני, ומלם לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 3. מלם לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות, תקנון, תנאי השימוש, ואבטחת המידע של אתרים אחרים.השימוש באתרים אחרים יהיה כפוף לתנאיהם, נוסף על תנאי תקנון זה, וחשוב לעיין בהם בנפרד.
 4. מלם לא תהא אחראית לכל נזק ו/או חסרון כיס ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בתכני הצד השלישי, וכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש יהא באחריותו המלאה והבלעדית.

 

פטור מאחריות

 1. מלם לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה נזק לגוף ו/או לרכוש, של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר או בתכנים הנמצאים בו, הסתמכות עליהם, לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תוכנה, חומרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו.פטור מאחריות יחול גם לגבי כל חברה קשורה, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעמם ו/או בשמם.
 2. מלם אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נוזקות, וירוסים, מתקפות סייבר, ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או לכל רכוש אחר של משתמש (ו/או של צדדים שלישיים הקשורים אליו) שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מאתרים חיצוניים אליהם הופנה המשתמש.
 3. ידוע למשתמש כי עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. מלם תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה.
 4. מלם רשאית להפסיק/להשעות את פעילות האתר ו/או את הגישה אליו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או כתוצאה מכל כשל או תקלה אחרת באתר ו/או בשרת ו/או ברשת האינטרנט מכל מין וסוג שהן, וללא כל הודעה מוקדמת, והיא לא תישא בגין כל נזק או חסרון כיס שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.
 5. מלם מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
 6. מלם לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים שאינם בשליטתה המלאה.

 

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מלם, מנהליה, עובדיה, נציגיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אבדן רווח שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור.
 2. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי מלם על פי כל דין.

 

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.

 

כללי

 1. תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין מלם.
 2. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 3. תנאי השימוש אינם גורעים מכל חוזה ו/או תקנון החלים על המשתמש במסגרת התקשרות בינך ובין מלם או המתקיימים בינך ובין צד שלישי.
 4. מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת מלם על פי כל הסכם אחר הקיים בין המשתמש ו/או הלקוח לבין מלם ו/או הקיים על פי כל דין.
 5. מלם מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול, להשתמש באתר ובשירותים, ושומרת לעצמה ולצדדים שלישיים מורשים של מלם כל זכות או בעלות על האתר והתכנים הכלולים בו.
 6. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות מייל לכתובת richbit-support@malam.com